Regulamin serwisu EDM PLUS

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Cennik – dokument regulujący zasady odpłatności za korzystanie z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.

2. Polityka prywatności – dokument regulujący zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania Serwisu.

4. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.edmplus.pl, umożliwiająca Usługobiorcom i Użytkownikom korzystanie z usług, o których mowa w § 3 Regulaminu.

5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

6. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, które zawarły z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w celu korzystania z udostępnianych w nim usług.

7. Usługodawca – Enterprise Software sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Św. Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450526, NIP 7831696597, REGON 30234851900000,   o kapitale zakładowym w wysokości 205 000 złotych; Usługodawca posługuje się adresem internetowym www.edmplus.pl oraz adresem poczty, elektronicznej biuro@edmplus.pl.

8. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu na podstawie umowy zawartej między Usługobiorcą i Usługodawcą.

§ 2

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin został wydany przez Usługodawcę.

Regulamin określa zasady funkcjonowania niniejszego Serwisu w tym w szczególności:

1. Warunki, na jakich Usługodawca udostępnia możliwość korzystania z Serwisu w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług.

2. Zasady korzystania z zasobów Serwisu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorcy oraz Użytkowników.

Niniejszy Regulamin, jak również Cennik oraz Polityka prywatności są udostępniane przez Usługodawcę nieodpłatnie w każdym czasie w tym przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin, Cennik oraz Polityka prywatności są udostępniane w taki sposób, który umożliwia Usługobiorcy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych, serwisów oraz usług Usługodawcy, które zostały uregulowane odrębnymi regulaminami.

§ 3

Rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług umożliwiających opis oraz analizę stanu zdrowia człowieka.
W Serwisie Usługodawca udostępnia usługi i narzędzia, które:

a) umożliwiają rejestrowanie opisu stanu zdrowia człowieka oraz zastosowanych procedur medycznych zgodnie z klasyfikacjami ICF, ICD-9 oraz ICD-10,

b) służą tworzeniu graficznych reprezentacji wprowadzonych danych oraz zmian jakie następują w trakcie kolejnych rejestrowanych pomiarów, jak również grupowanie i ekstrakcję danych      w oparciu o zadane kryteria,

c) pozwalają na przeprowadzenie zaawansowanych i dynamicznych symulacji zmian stanu zdrowia na podstawie zastosowanych procedur medycznych,

d) służą wsparciem decyzyjnym w obszarze doboru najbardziej trafnych procedur medycznych na podstawie danych statystycznych zgromadzonych w Serwisie,

e) umożliwiają przeprowadzanie rozmów i konferencji wideo między Użytkownikami Serwisu oraz ich pacjentami,

f) umożliwiają przechowywanie danych wprowadzonych przez Użytkowników,

g) udostępniają informacje o Serwisie oraz informacje dziedzinowe w postaci artykułów, raportów i analiz.

Udostępnienie klasyfikacji ICF w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu nie może być traktowane jako rekomendacja Światowej Organizacji Zdrowia do korzystania  z usług świadczonych przez Usługodawcę.
Przechowywanie danych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorców i Użytkowników następuje przez udostępnienie zasobów teleinformatycznych Serwisu. Usługodawca nie ma prawa ani obowiązku odtwarzać, modyfikować lub w inny sposób przetwarzać danych umieszczonych przez Usługobiorców lub Użytkowników w udostępnionych zasobach Serwisu w celu przechowania z wyjątkiem wykonania kopii zapasowych lub realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów i usług administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez podmioty trzecie stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez te podmioty i obowiązujących w ramach danego serwisu.

§ 4

Dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

Dostęp do podstawowych informacji na temat Serwisu jak również treści Regulaminu, Cennika oraz Polityki prywatności posiada każdy podmiot odwiedzający Serwis.
Uzyskanie dostępu do pozostałych informacji i usług wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez rejestrację w Serwisie oraz uiszczenie należnych opłat, jeżeli są wymagane Cennikiem.

§ 5

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu, Cennika i Polityki Prywatności poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcę danych, o które zostanie  poproszony w ramach Formularza. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu,          w szczególności względem Usługodawcy.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

a) wyrejestrowania się z Serwisu przez Usługobiorcę,

b) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy.

Usługobiorcy przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się z Serwisu. Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres email znajdujący się w zakładce „Kontakt” Serwisu lub listownie przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się do wyrejestrowania danego Usługobiorcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia stosownego wniosku. Wyrejestrowanie Usługobiorcy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług na jego rzecz, w tym z usunięciem wszelkich danych przechowywanych przez niego w Serwisie. Decyzja Usługodawcy o rozwiązaniu umowy może wynikać z:

a) odmowy przez Usługobiorcę udzielenia niezbędnych zgód lub przekazania danych niezbędnych do świadczenia określonej Usługi,

b) cofnięcia przez Usługobiorcę akceptacji dla Regulaminu, Cennika lub Polityki prywatności,

c) naruszeń postanowień Regulaminu ze strony Usługobiorcy, w szczególności z powodu niezgodności z prawdą podanych danych i złożonych oświadczeń,

d) nieuiszczenia wymaganych opłat za korzystanie z usług,

e) zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę w całości lub w części.

Decyzja Usługodawcy w przedmiocie rozwiązania umowy jest komunikowana Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres email podany podczas rejestracji. Zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, w tym usunięcie wszelkich danych przechowywanych przez niego w Serwisie następuje 7 dni od wysłania wiadomości         o rozwiązaniu umowy.

§ 6

Warunki płatności

Całość lub część usług udostępnianych w Serwisie może być świadczona przez Usługodawcę odpłatnie na zasadach wskazanych w Cenniku.

§ 7

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu narzędzi innych niż wymienione w ust. 2.
Korzystanie z Serwisu wymaga:

1. Posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer 7.0, Chrome 20, Safari 5, MozillaFirefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje,

2. Połączenia z siecią Internet.

3. Włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.

4. W przypadku usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu, jednak zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Usługobiorcą lub Użytkownikiem i Usługodawcą. W związku      z powyższym rekomenduje się Usługobiorcom i Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania w szczególności zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
Usługobiorca oraz Użytkownik Serwisu nie mogą przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Usługodawcy.

§ 8

Ochrona praw własności intelektualnej

Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, klasyfikacje (w tym klasyfikacja ICF, ICD-9 oraz ICD-10) rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców i Użytkowników z materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest modyfikowanie lub zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisów w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 9

Prawa i obowiązku Usługodawcy i Usługobiorcy

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1. Przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy.

2. Wysyłania na adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem usług.

3. Dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców, co najmniej na 7 dni przed planowaną zmianą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisów na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z  Serwisami po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców, co najmniej na 7 dni wcześniej. W przypadku nieakceptowanej zmiany lub zaprzestania świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 pkt 3. i ust. 3, Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy z wyjątkiem roszczenia o zwrotu poniesionych opłat przypadających za okres po zmianie lub zaprzestaniu świadczenia usług.
Użytkownik i Usługobiorca oświadczają, iż zapoznali się w całości z tekstem Regulaminu, Cennika oraz Polityki prywatności oraz akceptują w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Cennika oraz Polityki prywatności dany podmiot jest zobowiązany do niekorzystania z Serwisu.
Użytkownik i Usługobiorca akceptują konieczność podania i aktualizowania danych niezbędnych przy korzystaniu z usługi, w szczególności aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Użytkownik i Usługobiorca ma prawo zarządzania usługami za pośrednictwem Serwisu, w tym edytowania dotyczących go danych związanych ze świadczonymi usługami w dowolnym momencie. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

1. Korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

2. Udostępniania indywidualnych loginów i haseł do Serwisu osobom nieuprawnionym.

3. Podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców.

4. Wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz dostępnych treści, narzędzi i usług można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres biuro@edmplus.pl
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Usługodawcę pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Usługobiorcy przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§11

Odpowiedzialność

Usługobiorca oraz Użytkownik ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy za korzystanie z Serwisu niezgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Usługobiorcy lub Użytkownika, powstałe w wyniku:

a) działania osób trzecich lub siły wyższej,

b) będące następstwem korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem,

c) wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

d) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorcy lub Użytkownika.

Stosowanie klasyfikacji ICF, ICD-9 oraz ICD-10 nie jest objęte jakąkolwiek gwarancją Usługodawcy lub Światowej Organizacji Zdrowia.

§ 12

Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

O wszelkich zmiana regulaminu Usługobiorcy oraz Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie jego postanowień.
Zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorców i Użytkowników od dnia wskazanego przez Usługodawcę jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, a jeżeli dzień wejścia w życie nie został wskazany, po 7 dniach od dnia poinformowania o zmianach.

§ 13

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014.